Borne ging in 2014 voor de titel Fairtrade gemeente!

De fairtrade campagne is in 2007 gestart en heeft tot doel om zo veel mogelijk gemeenten 'Fairtrade" te maken. De campagne brengt alle mensen bij elkaar die fairtrade een warm hart toedragen, niet alleen door er over te praten maar ook door te laten zien en te doen. Er is een team van enthousiaste vrijwilligers die zich inzet voor de titel die door de gemeente Borne zowel financieel als facilitair wordt ondersteund. Tevens geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld met de inkoop van fairtrade producten.

Het doel van de werkgroep is dat vele winkels, horeca ondernemers, bedrijven en organisaties die fairtrade producten verkopen en/of in de eigen organisatie gebruiken. Maar het behalen van de titel is slechts een mijlpaal; vanaf dat moment  zal hard aan de weg moeten worden getimmerd om de titel te behouden en uit te bouwen.

img_divider

De Rode Draad van het Borns Textiel Collectief

De Stichting Fairtrade Gemeente Borne heeft haar medewerking verleend aan het Twents Textiel Collectief, dat in 2021 een textiel festival organiseert in Twente.

Allerlei organisaties proberen in dit kader op verschillende plaatsen activiteiten op te zetten. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk onderdeel. Maar onze aandacht gaat uiteraard ook uit naar eerlijke handel, fair trade!

Al met al een initiatief van 8 Twentse musea met als doel om Twente op de kaart te zetten als culturele regio met een grote diversiteit aan instellingen en activiteiten.

Het culturele festival heeft als thema, zoals de naam al weergeeft, textiel.

 

In de negentiende eeuw werd de textielindustrie in Twente in gang gezet. Na huisarbeid kwam fabrieksarbeid. Op lange termijn heeft dat welvaart gebracht, maar eerst was er een periode waarin de werkomstandigheden heel slecht en de lonen veel te laag waren.

Toen in Nederland de lonen flink stegen, de arbeidsomstandigheden verbeterden en een uitgebreide sociale wetgeving werd ingevoerd, profiteerden wij daarvan. Maar in de tweede helft van de twintigste eeuw begonnen productiebedrijven hun bedrijven naar arme landen te verplaatsen. Of die arme landen in staat zullen zijn om ook welvarend te worden moeten we afwachten. Maar de omstandigheden van vroeger bij ons doen denken aan de manier waarop nu in veel arme landen onze textiel wordt gemaakt. Hoog nodig dat ook daar fairtrade de norm wordt.

 

Borne, verbonden door een rode draad, is een project waarbij een grote rode textielbol iedere week van locatie veranderd. Degene die de bol heeft deelt zijn verhaal in de krant/ plaatselijke radio en tv omroep. Hiermee is het project het hele jaar goed zichtbaar en verbindt Bornenaren met elkaar.

Daarom proberen wij als stichting fairtrade kleding te bevorderen. De Kringloop Borne organiseert, samen met de Stichting Fairtrade Borne, op 5 november 2021 een modeshow gebaseerd op duurzaamheid. Daarbij wordt ons de mogelijkheid geboden om aandacht te geven aan fairtrade kleding. Eea zal tot stand komen door een samenwerking met MBO mode opleiding en mogelijk amateur kunstenaars. Leerlingen van MBO mode en/of amateur kunstenaars zullen worden gevraagd een verantwoorde outfit te maken van afval, oude lappen of verantwoord materiaal en deze zelf te dragen in een modeshow. De textiel van de toekomst!

Andere activiteiten van het Borns Textiel Collectief zijn te vinden op de website visitborne/de rode draad.

 

Verdiepingsplan 2020-2022

De volgende punten staan de komende jaren in onze planning:

 • Fairtrade concreter maken voor winkeliers, bedrijven, organisaties en inwoners van de gemeente Borne
 • Meer helderheid en betere informatie geven welke producten -bij twijfel- toch daadwerkelijk fairtrade zijn.
 • Alle fairtrade gecertificeerde winkels wederom een bezoek brengen en een duidelijker sticker geven
 • Minimaal één kerk binnen de gemeente tot fairtrade kerk maken. Ook gaan wij meer in gesprek hoe zij aandacht en activiteiten kunnen opnemen in hun jaarkalender.
 • Hierna zullen wij onze aandacht richten op de scholen en andere mvo instellingen, zoals o.a. de sportverenigingen, scouting e.d.
 • We streven ernaar dat 3 grote bedrijven/instanties bekend worden met het belang van fairtrade
 • In totaliteit uitbreiding van het aantal ondernemers en organisaties
 • Er zal gekeken worden op welke wijze de werkgroep online nog beter zichtbaar zal kunnen zijn
 • Kleding nog meer onder de aandacht brengen nav de modeshow ultimo oktober 2019 tgv het 5-jarig bestaan
 • Op grote schaal zullen "op korte termijn" inwoners, ondernemers en instanties worden uitgenodigd zich in te schrijven op drie maaltijden, tw vlees, vis e/o vegetarisch, alles toegerust op fairtrade en streekproducten. In onze ogen een prima en goede manier om eerlijke producten heerlijk te laten proeven aan de Bornse gemeenschap.

Hieruit blijkt dat de werkgroep zich wil en zal blijven inzetten op het aantal deelnemers, maar ook op een stuk verdieping.

Dit alles proberen we te bereiken door diverse activiteiten te ontplooien om de genoemde doelgroepen te attenderen op de beschikbare producten. Daarnaast telkens bedrijven, winkels, scholen, kerken en horecaondernemers bezoeken en de mogelijkheden bespreken voor een overstap naar eerlijke producten. Aandacht zoeken via de media kan hierbij niet ontbreken.

Het doel van de werkgroep is om de horeca tenminste drie producten te laten gebruiken die voldoen aan het fairtrade criterium. Hierbij kan gedacht worden aan koffie, thee, koekjes, suiker, sap, chocolade, bloemen, popcorn, ijs, nootjes, fruit, rijst, wijn, bier, maar zeker ook non-food producten als handdoeken, T-shirts, kaarsen etc.

img_divider

Juryrapport

Nadat op 7 januari 2016 de jury van Fairtrade Gemeenten de aanvraag voor verlenging van de titel Fairtrade Gemeente Borne voor een jaar positief had beoordeeld hebben zij op 16 januari 2018 de aanvraag wederom positief beoordeeld, nu voor 2 jaar. Dit omdat de werkgroep o.a. aan de slag is gegaan met de aanbevelingen en met veel enthousiasme verder is gegaan. Men is tevreden met de door Borne ingeslagen weg.

Op 5 juni 2020 heeft de commissie titeltoekenning en bestuur van de Stichting Fairtrade Gemeente Nederland de aanvraag van de gemeente Borne voor verlenging van de titel Fairtrade Gemeente wederom positief beoordeeld. Borne voldoet opnieuw aan de zes criteria van de campagne. De titelverlenging geldt voor de periode van 2020 en 2021. Het laatste juryrapport is hier in te zien.

Juryrapport verlenging FTG Borne 2020 2021 def

img_divider

 Activiteiten 2022

De stichting is voornemens in 2022 de volgende taken op zich te nemen:

 • Uitbreiding bestuur en werkgroep
 • Musical Max Havelaar
 • Met regelmaat contact met de portefeuillehouder gemeente
 • Sustainable Development Goals
 • Fair Wear Foundation stimuleren binnen de gemeente
 • Groene theologie uitwerken met de PNG
 • PR- en communicatie kanalen, waaronder social media, ontwikkelen en inzetten
 • Werven en behouden van ondernemers en organisaties
 • Aansluiting zoeken bij landelijke initiatieven
 • Promotie in de gemeente Borne
 • Afstemming beleid met omliggende fairtrade gemeenten
 • Trachten jonderen te betrekken bij de stichting
 • Interne zaken op orde brengen 

Financiële verantwoording

Zie hierbij de jaarrekeningen van de Stichting over 2020 en 2021.

Voorgenomen "grote" bestedingen zijn nog niet in beeld. Inkomsten zijn o.a. verkregen door bijdrage Wereldwinkel, subsidie gemeente voor bepaalde projecten, activiteiten in Borne, Rabo Club Support en actie Plus Supermarkt. Er wordt zuinig omgegaan met de financiële middelen en goed gekeken waaraan dit besteed zal worden.

Financien 2020 Financien 2021

Meer informatie

Meedoen?
Hoe kunt u ons helpen met ons werk om de wereld eerlijker te maken? zie hier

Facebook
Voor meer informatie over de fairtrade campagne in Borne,  ga naar onze facebookpagina.

Criteria titel Fairtrade Gemeente

Om 'Fairtrade Gemeente' te zijn moet voldaan worden aan zes criteria:

 1. Er is een lokale werkgroep actief die de initiatieven neemt om de titel te behalen;
 2. De gemeente spreekt zich uit voor Fairtrade en koopt Fairtrade producten in;
 3. In de plaatselijke winkels worden eerlijke producten verkocht;
 4.  Maatschappelijke organisaties en bedrijven gebruiken Fairtrade producten;
 5. Media-aandacht. De werkgroep organiseert lokale publiciteit rond de campagne;
 6. Aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verwerven, behouden en bevorderen van de principes van "fair trade" in de gemeente Borne en het verrichten van alle verdere werkzaamheden die daarmee, in de ruimste zin, verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. Dit kan a) door het vergroten van het aanbod en het gebruik van FT producten in de gemeente; b) door het streven naar een groeiende bewustwording voor FT binnen de gemeente; c) door het nemen van initiatieven voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de SDG's in de gemeente Borne.